Кандидатствай за стипендия

Сдружение „Изкуството до мен“ покрива 50% от таксата за участие в трета и четвърта възрастови групи, категория класическа китара-международен конкурс.
Необходими изисквания за отпускане на стипендия:
-учащият да е на възраст между 14 и 26 годишна въсраст;
-учащият да е ученик/студент  редовно обучение в учебно заведение на територията на република България;
-учащият да няма официално издадени наказания от учебното заведение, в което се обучава;

Необходими документи:
-молба за отпускане на стипендия, адресирана до сдружение „Изкуството до мен“ (Моля посочете трите имена на учащия, години, адрес, групата, в която желае да участва.);
-снимка;
-документ, удостоверяващ учебното заведение на кандидата;
-кратка творческа биография на учащия, която включва неговите постижения за последните три години;

Документите се изпращат на имейл: [email protected]
Краен срок за подаване на документи: 1.09.2019 (След тази дата няма да бъдат разглеждани кандидатури.)
Одобрените стипендианти получават имейл не по-късно от 15.09.2019 г.